Mağazam Üyelik Sözleşmesi

TAKASVAKTİ.COM MAĞAZAM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve TAKASVAKTİ.Com Site Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu TAKASVAKTİ.Com MAĞAZAM Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),”Esenyalı Mah. Yanyol Cd. No : 69/3 Pendik / İSTANBUL” adresinde mukim İTTİFAK YAPI TİC.LTD.ŞTİ.(Bundan böyle kısaca " TAKASVAKTİ " olarak anılacaktır) ile www.takasvakti.com sitesine üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup; “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR “MAĞAZAM”: Üye’ye TAKASVAKTİ.COM’a girdiği ilanları görüntüleyebileceği bir web tabanlı uygulama; “Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Üye” adına “Üye”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, TAKASVAKTİ.Com Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında bir “Hizmet” olan “Vasıta Portföy Yönetim Sistemi” ürünü. "Üye": www. TAKASVAKTİ.com sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. "Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. "Site": www. TAKASVAKTİ.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı İşbu sözleşmenin konusu, “TAKASVAKTİ” tarafından "Site" üzerinden sunulan MAĞAZAM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " TAKASVAKTİ " tarafından açıklanan her türlü beyan ve şartı da kabul etmiş olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyan ve şartlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. “MAĞAZAM” Hizmeti Kullanımı Şartları

4.1. “MAĞAZAM” hizmetinden yalnızca “Site”de mağazası bulunan “Üye”ler faydalanabilir. “Üye”ye ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet MAĞAZAM tahsis edilmesi mümkündür. “MAĞAZAM” hizmeti ücretsizdir, sözleşme süresince kurulum sonrasındaki kullanıma ilişkin olarak herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyecektir. “TAKASVAKTİ”in ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ücret talep hakkı saklıdır.

4.2. “MAĞAZAM”, “Üye” adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, “Üye” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “TAKASVAKTİ” tarafından “Üye” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin “Üye” tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler “Üye” tarafından “TAKASVAKTİ”ne bildirilir; “Üye” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ” TAKASVAKTİ” “Üye” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin yerine getirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup, herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Üye” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin, kullanıma kapatılması veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “TAKASVAKTİ”in herhangi bir kusuru ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırım halinde “Üye” bizzat kendisinin sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. Alan adının sahibi TAKASVAKTİ olacağı için alan adındaki iletişim bilgileri TAKASVAKTİ tarafından doldurulacaktır. Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri “TAKASVAKTİ” tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı “TAKASVAKTİ” tarafından “AUTH CODE”un transferi ile birlikte “Üye”ye devredilir. Bu devir dışında “Üye”ye “Üye” tarafından oluşturulan veya “TAKASVAKTİ”ne iletilen veya “TAKASVAKTİ” veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “TAKASVAKTİ”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. “Üye” tarafından “TAKASVAKTİ”e verilen ilanlar “MAĞAZAM” üzerinde 1 saat içerisinde otomatik olarak görüntülenir. “TAKASVAKTİ”den silinen ilanlar “MAĞAZAM”dan de otomatik olarak 1 saat içerisinde silinir. “Üye”, girişini yaptığı ilanların “TAKASVAKTİ”in ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını, ilanlar hakkında herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırım uygulanması halinde “Üye” bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

4.4. “MAĞAZAM” üzerindeki her türlü kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “TAKASVAKTİ”e aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde MAĞAZAM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Üye”ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Üye”nin “MAĞAZAM”ı kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Üye”nin “MAĞAZAM” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Üye” “MAĞAZAM” kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “TAKASVAKTİ” tarafından belirtilecek şekilde “TAKASVAKTİ” tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. 

4.5. “TAKASVAKTİ”, “MAĞAZAM”ın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “MAĞAZAM”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “MAĞAZAM”da yaşanan aksaklıklar “Üye” tarafından 0 216 493 03 58 numaralı “TAKASVAKTİ” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “TAKASVAKTİ” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Üye”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “TAKASVAKTİ”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. “Üye”, “Portal” üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “MAĞAZAM” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, TAKASVAKTİ.Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, "Portal"ın ve “MAĞAZAM”ın ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

5.2. "Üye", "TAKASVAKTİ"in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “MAĞAZAM” ya da “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “TAKASVAKTİ”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “TAKASVAKTİ” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.3. "Üye"lerin, "TAKASVAKTİ" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, "TAKASVAKTİ"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. "Üye"ler " MAĞAZAM " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " MAĞAZAM " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "TAKASVAKTİ", "Üye"ler tarafından "TAKASVAKTİ"e iletilen veya " MAĞAZAM " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. "Üye", "TAKASVAKTİ"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.6. “Üye”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Üye” sorumludur. “Üye”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “TAKASVAKTİ”in herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Üye”ye rücu edilecektir.

5.7. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "TAKASVAKTİ"in, "TAKASVAKTİ" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "TAKASVAKTİ", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.8. "TAKASVAKTİ", " MAĞAZAM " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TAKASVAKTİ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "TAKASVAKTİ"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TAKASVAKTİ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TAKASVAKTİ" tarafından yapabilir. "TAKASVAKTİ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 

5.9. “Üye” işbu sözleşme hükümlerine veya portal koşullarına veya halihazırda mevcut/yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle TAKASVAKTİ yöneticileri, çalışanları ile TAKASVAKTİ üyelerinin/kullanıcılarının uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, TAKASVAKTİ’nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.10  "TAKASVAKTİ", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. 

6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Üye”nin TAKASVAKTİ.Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2. "TAKASVAKTİ" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin " MAĞAZAM "ı kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "TAKASVAKTİ" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "TAKASVAKTİ" tarafından tespit edilmesi veya "TAKASVAKTİ"in ticari kararları veya “TAKASVAKTİ” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "TAKASVAKTİ"in kendi iradesi ile verilecektir.

6.3. “Üye” herhangi bir zamanda “TAKASVAKTİ”e yapacağı yazılı bir başvuru ile MAĞAZAM kullanımının iptalini talep edebilir. Söz konusu talebin işbu “MAĞAZA”nIn aktivasyonunu müteakip 30 (otuz) gün içerisinde iletilmesi ve “Üye” tarafından bir iade faturası düzenlenmesi halinde “Üye”nin Madde 4.1 uyarınca ödemiş olduğu kurulum bedelinin %50’si “Üye”ye iade edilecek, bu süreden sonra gerçekleşen iptallerde ise “Üye”ye herhangi bir iade yapılması söz konusu olmayacaktır.

7. Genel Hükümler

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TAKASVAKTİ" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TAKASVAKTİ" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TAKASVAKTİ"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TAKASVAKTİ"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.3. Üye , işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TAKASVAKTİveritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, TAKASVAKTİ’ni yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, TAKASVAKTİ.Com Portal Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.