TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

8 Şubat 2024
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

       11 Aralık 2023 tarih ve 7938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'inci maddesinin (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" şeklinde değiştirilmiştir.

                                                                    T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
                                                                                        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
                                                                                          Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
Sayı : E-36189470-125.01.01-11025380                                                                                                                                                          13.12.2023
Konu : Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 30.05.2019 Tarih ve 2019/5 sayılı Genelge. b) 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.         Bilindiği üzere ilgi (b) sayılı yönetmeliğin 20'inci maddesi ile yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz satın almaları yoluyla istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanabilmeleri mümkün kılınmış ve bu çerçevede idaremizce yapılacak işlemlerle işlem sırasında dikkat edilecek hususlar ilgi (a) sayılı genelge eki kılavuzda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu kez 11 Aralık 2023 tarih ve 7938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgi (b) sayılı Yönetmeliğin 20'inci maddesinin  (b)  bendinde  yer  alan  "döviz tutarındaki" ibaresi  "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" şeklinde değiştirilmiştir. Buna  göre  12/12/2023  tarihinden  itibaren  vatandaşlık  kazanabilmek  amacıyla  alınacak taşınmazların  mutlaka  634  sayılı  Kat Mülkiyeti  Kanunu  kapsamında  sicilinde  bağımsız  bölüm  olarak ayrılmış olması; Arsa  vasıflı  taşınmazlarda  ise  taşınmazın  mutlaka  bu  vasfıyla  (Arsa  olarak)  tescilli  olması  ve üzerinde yapı kullanma izin belgesine haiz mevzuata uygun kalıcı bir yapının varlığının da belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu  nedenle  2644  sayılı  Tapu  Kanununun  35  inci  maddesinin  dördüncü  fıkrasında  belirtilen yapısız  ve  iki  yıl  içerisinde  proje  geliştirme  zorunluluğu  bulunan  taşınmazlarla  tarımsal  nitelikteki arazilerin bu amaçla edinilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerinizi  ve  5901  sayılı  Türk  Vatandaşlığı  Kanunu  Uygulama  Yönetmeliği  çerçevesinde yapılacak işlemlerde bildiriş doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanmasını önemle arz ve rica ederim.
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                                                                                            Genel Müdür V.

Haber Yorumları